Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Výhodné, rýchle a jednoduché poistenie vášho domova v Nitre? Na pár klikov za okamih:

>>> kalkulačka poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

Poistiť môžete:

 • nehnuteľnosť
 • domácnosť
 • zodpovednosť za škodu

Poistiť možno nehnuteľnosti určené na bývanie, udržiavané, neschátralé:

 • Budovy a stavby (rodinné domy, byty, rekreačné chaty, vedľajšie stavby)
 • Ploty, oporné múry, studne, septiky a žumpy, čističky odpadových vôd, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu či inej nehnuteľnosti
 • Budovy vo výstavbe

Poistiť sa môžete voči rizikám:

 • živelná udalosť - požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavín, pád stromov, stožiarov, tiaž snehu, náraz vozidla, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení
 • vnútorný vandalizmus
 • vonkajší vandalizmus
 • krádež vlámaním
 • skrat na elektromotore
 • rozbitie skla
 • nepriamy úder blesku, prepätie
 • zrážky
 • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Čo je kryté poistením domácností?

Všetky predmety, ktoré slúžia k prevádzke domácnosti alebo k uspokojovaniu potrieb jednotlivých členov domácnosti. Je to súbor hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a členov domácnosti, predovšetkým nábytok, odevy a obuv, domáce spotrebiče, športové potreby (bicykle, lyžiarska výstroj,...), fotoaparáty a kamery, audiovizuálna technika a iná spotrebná elektronika, ale aj zbierky známok, mincí a iné podobné zbierky, predmety umeleckej alebo historickej hodnoty, cenné papiere, peniaze v hotovosti, osobné počítače s príslušenstvom či súčiastky motorových vozidiel a motocyklov, lode, plavidlá, zbrane...
 

Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby v prípade technickej havárie alebo poruchy.
 

Zodpovednosť členov domácnosti kryje škody na živote a zdraví, na majetku alebo inej majetkovej škody, ktorá by mohla vzniknúť tretej osobe v súvislosti s vedením domácnosti, prevádzkou jej zariadení a ďalšími činnosťami, ktoré majú charakter bežného občianskeho života. Ide o škody, ktoré boli spôsobené neúmyselne